Extranet

+420 517 343 363-5Havárie plynu: +420 517 333 800quantumas@quantumas.cz

Ceník distribuce

Ceník distribuce plynu platný od 1. ledna 2019

Ceník, který je zpracován podle § 2c zákona č.265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 6 písm. d) a § 17 odst. 11 a 12 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 195/2015 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství a podle vyhlášky č. 196/2015 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství, vstupuje v platnost 1. ledna 2019.

Pro plyn distribuovaný provozovatelem distribuční soustavy v domácí zóně QUANTUM, a.s. platí tyto pevné ceny a podmínky:

1. Ceny za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu na dobu neurčitou

1.1. Pro distribuci plynu do odběrného místa zákazníka platí tyto pevné ceny:

QUANTUM, a.s.

Dvousložková cena

Přepočtená roční spotřeba v odběrném místě v pásmu "nad – do včetně" MWh/rok

Pevná cena za odebraný plyn Kč/MWh

Pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu Crd Kč/tis. m3

Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu v Kč

nad 63

176,48

154 864,33

x

nad 45 do 63

208,03

x

459,35

nad 25 do 45

242,46

x

269,76

nad 15 do 25

271,14

x

180,94

nad 7,56 do 15

290,94

x

152,88

nad 1,89 do 7,56

312,95

x

119,92

do 1,89

523,59

x

72,361.2 Pro distribuci plynu do odběrného místa zákazníka platí pevné ceny. Pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu CK v Kč/tis. m3 je určena vzorcem,

                                   CK = (a + b x ln k ) x 1000 ,

kde

a, b   jsou koeficienty charakterizující distribuční soustavu

k      je součet denní rezervované pevné a přerušitelné distribuční kapacity na dobu neurčitou pro odběrné místo, pokud zákazník denní přerušitelnou distribuční kapacitu na dobu neurčitou rezervuje, v m3.
 

Dvousložková cena místní síť

Pevná cena za odebraný plyn CKOM

Koeficienty cenového vzorce

Kč/MWh

a

b

96,19

410,0865

-17,17891.3 Za odběrné místo, ve kterém je odběrné plynové zařízení připojené k místní síti, se považuje odběrné místo, ve kterém je odběrné plynové zařízení připojené ke středotlaké nebo nízkotlaké části distribuční soustavy.

1.4 Cena za distribuci podle bodu 1.1 této části se pro rok 2019 použije pro odběrné místo, ve kterém byly v roce 2018 prováděny roční odečty.

1.5 Cena za distribuci podle bodu 1.2 této části se pro rok 2019 použije pro odběrné místo, ve kterém byly v roce 2018 prováděny řádné měsíční odečty. Odběrné místo zákazníka s výjimkou kategorie domácnost, ve kterém byly v roce 2018 prováděny roční odečty a ve kterém roční odběr nebo přepočtená roční spotřeba plynu byly vyšší než 630 MWh, může požádat o stanovení ceny za distribuci plynu podle bodu 1.2 této části. Pokud zákazník požádá o stanovení ceny za distribuci plynu podle bodu 1.2 této části, provozovatel distribuční soustavy fakturuje za tuto cenu od prvního dne následujícího měsíce po požádání. Spotřeba v odběrném místě zákazníka, pro které je stanovena cena podle bodu 1.2 této části, je fakturována měsíčně.

Pro odběrné místo zákazníka s výjimkou kategorie domácnost, jehož přepočtená roční spotřeba plynu byla po celé předchozí tříleté období vyšší než 760 MWh a jehož cena byla stanovena podle bodu 1.1 této části, je pro rok 2018 stanovena cena podle bodu 1.2 této části. Provozovatel distribuční soustavy oznámí změnu zákazníkovi nejpozději do 28 dnů od posledního odečtu a fakturuje za tuto cenu nejpozději od prvního měsíce následujícího po uplynutí 28 dnů od oznámení.

1.6 Odběrné místo zákazníka, ve kterém byly v roce 2018 prováděny řádné měsíční odečty a jehož roční odběr v roce 2018 byl nižší nebo roven 630 MWh, může požádat o stanovení ceny za distribuci plynu podle bodu 1.1 této části s roční periodicitou fakturace. Pokud zákazník požádá o stanovení ceny za distribuci plynu podle bodu 1.1 této části, provozovatel distribuční soustavy fakturuje za tuto cenu od prvního dne následujícího měsíce po požádání.

Pro odběrné místo zákazníka, jehož přepočtená roční spotřeba plynu byla po celé předchozí tříleté období nižší než 500 MWh a pro které byla cena stanovena podle bodu 1.2 této části, je pro rok 2018 stanovena cena podle bodu 1.1 této části. Provozovatel distribuční soustavy oznámí změnu zákazníkovi nejpozději do 28 dnů od odečtu za měsíc prosinec a fakturuje za tuto cenu nejpozději od prvního měsíce následujícího po uplynutí 28 dnů od oznámení.

1.7 Zákazník, pro jehož odběrné místo je stanovena cena podle bodu 1.2 této části, může požádat o cenu za distribuci plynu Cjedn v Kč/MWh, která se určí podle vzorce

                    Cjedn = CK / (40 x s) + Ckom + 20 ,

kde

s    je veličina, jejíž hodnota je 10,69 kWh/m3.

Pokud zákazník požádá o cenu za distribuci plynu podle tohoto bodu, provozovatel distribuční soustavy fakturuje za tuto cenu od prvního dne následujícího měsíce po požádání.

Pokud zákazník, pro jehož odběrné místo je stanovena cena podle tohoto bodu, požádá o rezervaci pevné distribuční kapacity v hodnotě vyšší  než 120 % maximálního dosaženého denního odběru plynu v odběrném místě zákazníka v předchozím dvouletém období a požadavek na tuto výši rezervované pevné distribuční kapacity neprokáže, provozovatel distribuční soustavy pro účely stanovení ceny podle tohoto bodu použije hodnotu 120 % maximálního dosaženého denního odběru plynu v odběrném místě zákazníka za toto období.

Pokud je zákazníkovi, pro jehož odběrné místo je stanovena cena podle tohoto bodu, rezervována pevná distribuční kapacita v hodnotě vyšší  než 120 % maximálního dosaženého denního odběru plynu v odběrném místě zákazníka v předchozím dvouletém období a zákazník tuto výši rezervované pevné distribuční kapacity neprokáže, provozovatel distribuční soustavy pro účely stanovení ceny podle tohoto bodu použije hodnotu 120 % maximálního dosaženého denního odběru plynu v odběrném místě zákazníka za toto období.

Denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu na dobu neurčitou nelze využívat současně s rezervací kapacity podle bodu 2 až 4 této části po dobu platnosti ceny za distribuci plynu podle tohoto bodu.

1.8 Změnu ceny za distribuci plynu na podmínky podle bodu 1.5, 1.6 nebo 1.7 této části lze uskutečnit nejvýše jedenkrát za 12 měsíců.

1.9 Pro odběrné místo zákazníka, ve kterém je cena za distribuci plynu podle bodu 1.1. této části fakturována za kratší odečtové období než 12 měsíců, platí pro rok 2019 cena za distribuci plynu stanovená pro odběrné pásmo podle skutečného ročního odběru plynu za celý rok 2018 nebo podle poslední známé přepočtené roční spotřeby plynu.

1.10 Změna dodavatele plynu v odběrném místě zákazníka nemá vliv na zařazení odběrného místa zákazníka do kategorie a odběrného pásma a na cenu za distribuci plynu stanovenou pro odběrné místo zákazníka.

1.11 Pro odběrné místo

1.11.1 s měřením typu A nebo B, pro které je cena za distribuci plynu stanovena podle bodu 1.2 této části platí, že měsíční platba za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu MPAB v Kč/měsíc se určí podle vzorce

MPAB = (CK x k / 1000) / 12 ,

1.11.2 s měřením typu C, pro které je cena za distribuci plynu stanovena podle bodu 1.2 této části platí, že měsíční platba za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu MPrL v Kč/měsíc se určí podle vzorce

MPrL = (CK x RKL ) / 12 ,

kde

RKL  je denní přidělená pevná distribuční kapacita v daném odběrném místě v tis. m3

i) pro měsíc leden 2019 až prosinec 2019 se denní přidělená pevná distribuční kapacita v tis. m3 určí jako nejvyšší hodnota z denních kapacit DPi vypočtených za měsíce leden 2018 až prosinec 2018 podle vzorce

DPi = (SPi /21) x (31/ PDi ),

kde

i je příslušný kalendářní měsíc,

SPi je skutečně dosažený odběr v i-tém měsíci v tis. m3,

PDi je počet kalendářních dnů v i-tém měsíci.

ii) pro odběrné místo, pro které není možné zjistit skutečně dosažený odběr podle bodu i) cenového rozhodnutí v lednu 2018 až prosinci 2018 (např. nový zákazník), se denní přidělená pevná distribuční kapacita v tis. m3 určí jako denní přidělená pevná distribuční kapacita sjednaná ve smlouvě o distribuci plynu.

1.11.3 pro které je cena za distribuci plynu stanovena podle bodu 1.1 této části platí, že v zúčtovacím období, jehož poslední den připadá na rok 2019, se denní přidělená pevná distribuční kapacita v odběrném místě RKCv tis. m3, určená podle vzorce

RKC = RS / 115

Aktuálně platná cenová rozhodnutí naleznete na internetových stránkách ERÚ

Archiv - Ceník distribuce 2018

Archiv - Ceník distribuce 2017

Archiv - Ceník distribuce 2016


Archiv - Ceník distribuce 2015

Archiv - Ceník distribuce 2014

Máte dotaz nebo chcete pomoci s výběrem?

Napište nám a do 24 hodin se vám ozveme.

Zajímám se o: Ceník distribuce
Položky označené (*) je nutné vyplnit.

Kontakt

QUANTUM, a.s.
Brněnská 122/212
682 01 Vyškov

+420 517 343 363-5
quantumas@quantumas.cz

Všechny kontakty

MenuX

InformaceX

Položky označené (*) je nutné vyplnit.
Mám zájem o: