Extranet

+420 517 302 810Havárie plynu: +420 517 333 800quantumas@quantumas.cz

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZAMĚSTNANCE DODAVATELE

Preambule

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o podmínkách, za nichž bude prováděno zpracování Vašich osobních údajů, tato povinnost je uložena společnosti QUANTUM, a. s.[1] článkem 13 GDPR[2].

Zpracovávané osobní údaje

Předmětem zpracování jsou osobní údaje, definované v článku 4, odstavec 1) GDPR, zejména:

 • jméno a příjmení, rodné číslo a datum narození
 • osobní (identifikační) číslo zaměstnance
 • údaje o vašem trvalém, případně i přechodném pobytu
 • údaje o vaší odborné kvalifikaci (způsobilosti) a získaných oprávněních pro výkon činnosti
 • lokační údaje (adresy Vašich pracovišť) a síťové identifikátory (elektronické adresy a podobně) týkající se Vašeho výkonu práce
 

Současně budou zpracovávány osobní údaje dalších s Vámi spojených osob v rozsahu nutném pro vedení mzdové a daňové agendy.

Vzhledem k potřebě zpracování nezbytného pro účely plnění povinností a výkon zvláštních práv správce údajů v oblasti pracovního práva budou zpracovávány osobní údaje zvláštních kategorií, definované v článku 9 GDPR:

 • o členství v odborech za účelem odvádění příspěvků odborové organizaci,
 • biometrické údaje za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby při přidělování osobních ochranných pracovních pomůcek
 • závěry o aktuálním zdravotním stavu za účelem posouzení schopnosti vykonávat práci v souladu s pracovní smlouvou a navazujícími dokumenty.
​​​​​​​

1) Rozsah a účel zpracování osobních údajů

A) Správcem osobních údajů [ve smyslu článku 4, odstavec 7) GDPR] je společnost QUANTUM, a.s., IČO: 25307762, se sídlem Brněnská 122/212, Nouzka, 682 01 Vyškov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2074. E-mail: quantumas@quantumas.cz; webové stránky www.quantumas.cz, ID datové schránky: wbxfwuu

B) V záležitosti ochrany Vašich osobních údajů můžete kontaktovat přímo paní Miladu Matiovskou, Brněnská 122/212, Nouzka, 682 01 Vyškov, telefon: 724 703 973, e-mail: milada.matiovska@quantumas.cz

Pokud by společnost jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, budete o kontaktech na tuto osobu informováni.

C) Právní základ a účel zpracování osobních údajů

Uzavřením smlouvy o dodávce mezi naší společností a ……………..…. jste se stal/a pracovníkem našeho dodavatele. Společnost bude zpracovávat Vaše osobní údaje:

 • S Vaším souhlasem ke zpracování osobních údajů pro tyto účely
 
 • Nezbytné pro splnění smlouvy se společností (a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů):
- vedení personální agendy
 
 • Nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje:
- vedení mzdové agendy u Vašeho zaměstnavatele
- vedení personální agendy
- vedení daňové agendy u Vašeho zaměstnavatele
- vedení agendy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- vedení agendy školení a vzdělávání zaměstnanců
- vedení agendy požární ochrany
- vedení přehledu o získaných kvalifikacích pro výkon práce
 
 • Nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby (např. poskytnutí Vašich osobních údajů zdravotnickému zařízení v případě Vašeho léčení a podobně)
​​​​​​​
 • Nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
​​​​​​​

D) Osobní údaje budou zpracovávány v případech, kdy je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce osobních údajů nebo třetí strany (kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě) pro tyto účely:

- Vedení seznamů osob, se kterými jsou řešeny pracovně-právní spory
- Vedení seznamů osob, se kterými jsou řešeny obchodně-právní spory, soudní spory, exekuce, vymáhání pohledávek
​​​​​​​

E) Vaše osobní údaje budou předávány v rozsahu daném zákonem orgánům veřejné moci, zejména orgánům finanční správy, správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně.

V závislosti na Vašem pracovním zařazení budou Vaše osobní údaje využívány ve spojení se jménem společnosti v případech, kdy budete vystupovat jejím jménem nebo při plnění její podnikatelské činnosti.

Obdobně budou Vaše osobní údaje poskytovány smluvním partnerům společnosti v případech, kdy s nimi budete v rámci pracovní činnosti spolupracovat.

V závislosti na Vašem pracovním zařazení budou Vaše kontaktní údaje ve společnosti zveřejněny jak v tiskovinách vydávaných společností nebo na webových stránkách, tak i na sociálních sítích využívaných společností (jako je např. facebook, twitter, LinkedIn, pracovní a jiné webové portály využívané společností pro podporu její podnikatelské činnosti).

Vždy však budou jakékoli Vaše osobní údaje zveřejněny jen v rozsahu nezbytném pro řádné plnění činnosti společnosti a způsobem, který nebude poškozovat Vaši pověst, nebo ohrožovat Vaši bezpečnost.

F) Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány do třetích zemí (tedy zemí mimo jurisdikci GDPR) ani mezinárodním organizacím.

2) Doba zpracování osobních údajů a další související informace

A) Vaše osobní údaje budou zpracovávány nejméně po dobu trvání smluvního vztahu se společností………………… a následujících pět let po jeho skončení, přitom údaje, u kterých to určuje zákon, budou uchovávány po dobu tímto zákonem stanovenou (např. údaje související se sociálním zabezpečením po dobu 45 let).

B) Po dobu zpracování Vašich osobních údajů ve společnosti máte právo [založené na ustanovení odpovídajících článků GDPR] požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, pokud to nebude v rozporu s právními předpisy, nebo oprávněnými zájmy zaměstnavatele, či třetích osob.

C) Máte právo odvolat kdykoli souhlas se zpracováním svých osobních údajů, pokud je zpracování založeno na Vašem souhlasu [podle článku 6, odstavce 1, písm. a) nebo článku 9 odstavce 2 písm. a) GDPR, což je souhlas se zpracováním tzv. citlivých osobních údajů], aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše společnost. Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny v částech 1.A) a 1.B) tohoto informačního materiálu).

D) Pokud se budete domnívat, že při zpracovávání Vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v ČR:

Úřad pro ochranu osobních údajů (Jeho adresa: ul. pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel. +420 234 665 111; e-mail: posta@uoou.cz; datová schránka: qkbaa2n; webové stránky: https://www.uoou.cz).

E) Poskytnutí osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, souvisejícím se smlouvou, uzavřenou se společností……….. a máte povinnost osobní údaje poskytnout; pokud tyto osobní údaje neposkytnete, nebude příslušná smlouva (dohoda) realizována s důsledky ze smlouvy vyplývajícími, s nimiž jste byl seznámen.

F) Při zpracování osobních údajů ve společnosti nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

3) Další účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány pro jiný účel, než je účel, pro který byly shromážděny.

4) Doplňující informace

A) Vaše osobní údaje budou uchovávány jak v elektronické podobě, tak ve fyzické podobě (vytištěné). Dokumenty v elektronické podobě jsou ukládány na lokálních discích pracovních stanic zaměstnanců. Disky s daty jsou zabezpečeny šifrováním a data uložena v profilu uživatele ověřovaného v počítačové doméně naší společnosti. Dokumenty ve fyzické podobě jsou uchovávány v uzamykatelných skříňkách, do kterých mají přístup jen oprávněné osoby.

 

B) Přístup k Vašim osobním údajům mají pouze zaměstnanci naší společnosti, pověření konkrétními úkoly, vážícími se k účelu zpracování osobních údajů.
 

[1] Úplné identifikační společnosti jsou uvedeny v čl. 1/A, dále v textu je uváděna jen jako „společnost“.

[2] Zkratkou GDPR se v celém textu tohoto dokumentu rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Máte dotaz nebo chcete pomoci s výběrem?

Napište nám a do 24 hodin se vám ozveme.

Zajímám se o: INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZAMĚSTNANCE DODAVATELE
Položky označené (*) je nutné vyplnit.

Kontakt

QUANTUM, a.s.
Brněnská 122/212
682 01 Vyškov

+420 517 302 810
quantumas@quantumas.cz

Všechny kontakty

MenuX

InformaceX

Položky označené (*) je nutné vyplnit.
Mám zájem o: